Skip to main content

Beleid

Verre reizen | PKN Anloo - Zuidlaren

Beleid verre reizen


Vooraf: dit voorstel is tot stand gekomen met als basis de evaluatie van de reis naar Bolivia (besproken in de Smalle Kerkenraadvergadering van september 2015) en met dank aan input van de CJR (Triny van der Ploeg cs.), Jan Homans (Bolivia Stuurgroep) en Pieter Goelema (Bolivia Staflid).

Inleiding
beleid verre reizen world servants anloo zuidlarenIn 2015 heeft een grote groep van onze jeugd van onze kerk een Verre Reis naar Bolivia gemaakt. In 2012 was er een Verre Reis naar Zambia. Ook is in de tussentijd nog een kleinere diakonale jeugdreis gemaakt naar Roemenie (Kerst 2013). We mogen dankbaar terugkijken op goed verlopen projecten. Er was bij de jeugd veel animo om mee te doen. Dergelijke reizen geven een belangrijke impuls aan onze jeugd om zich bezig te houden met het geloof en hen te betrekken bij onze kerk en gemeente. De acties die samenhangen met Verre Reizen geven ook een impuls aan de gemeente. Dit smaakt dus naar meer.
In het vervolg wordt telkens cursief aangegeven wat het voorgestelde beleid is, dus waarover een besluit wordt gevraagd, gevolgd door de overwegingen daarbij.

We gaan als PKN Anloo-Zuidlaren eens per vier of vijf jaar een dergelijke Verre Reis mogelijk maken voor onze jeugd.
Overweging is dat we op deze manier ieder jeugdlid de kans geven een- of tweemaal mee te gaan. Een te grote frequentie is niet gewenst omdat de organisatie van een Verre Reis en de verwerving van de benodigde financiële middelen, een groot beslag legt op onze gemeente. Overigens dragen de daarmee samenhangende acties ook bij aan de band tussen (oudere) gemeenteleden onderling en met de jeugd; voorbeelden zijn de vlaggenlijn en de kookcafés.
We verwachten dat een vast schema het gemakkelijker maakt te aanvaarden dat jongeren soms niet mee kunnen omdat ze nog te jong zijn. Er komt immers een nieuwe kans.

De CJR zal in het najaar van 2017 inventariseren of er voldoende animo is onder de jongeren van de PKN Anloo-Zuidlaren om in 2019 een Verre Reis te ondernemen.
De voorbereiding van een Verre Reis vergt ongeveer anderhalf jaar. In die periode moet een Stuurgroep en een Stafgroep worden samengesteld, worden er jongeren geworven, worden er (veel) acties ondernomen om geld in te zamelen, en worden voorbereidingen getroffen voor de Verre Reis.
NB: De Stuurgroep geeft leiding aan de activiteiten rondom de organisatie van de Verre Reis. Zij is ondermeer verantwoordelijk voor de werving van de jongeren en de benodigde fondsen. De Stafgroep gaat mee met de Verre Reis en vormt daar, eventueel samen met een Hoofdleider van World Servants, de leiding tijdens de Verre Reis.
Het besluit om op zeker moment een Verre Reis te gaan organiseren wordt genomen door de Smalle Kerkenraad, op basis van een advies van de CJR.
Onze sterke voorkeur is een eigen groep. Hiervoor dienen zich 25-30 jongeren aan te melden. Indien er onvoldoende animo blijkt, dan wordt de reis uitgesteld naar 2020. Indien het aantal geïnteresseerden meer dan 30 is wordt door de Stuurgroep vooraf selectiecriteria geformuleerd. De selectiecriteria wordt voorgelegd aan de Smalle Kerkenraad.
NB: Als de groep niet groot genoeg is om een eigen project te doen dan zal de groep normaal gesproken opgedeeld worden. World Servants wil niet dat één groep te dominant wordt en hanteert daarom een maximum van 12 personen uit één gemeente.
De inschrijving staat in principe open voor iedereen; ook voor jongeren buiten de PKN Anloo-Zuidlaren.

De Verre Reizen worden ondernomen met World Servants.
We hebben goede ervaringen met deze organisatie. World Servants is lokaal goed bekend en heeft een goed zicht op de lokale veiligheidssituatie. Men kent ook de lokale medische stand van zaken, stafleden worden goed opgeleid en WS levert diverse uitrustingsstukken (medische koffer / gereedschap / waterfilter). Ook is een organisatie als World Servants, wanneer er twijfels rijzen over een project, in staat te switchen naar een ander project. World Servants beschikt over een 24-uur thuisorganisatie met veel ervaring. Tot slot spreekt de combinatie van “bouwen aan je zelf door te bouwen voor een ander” ons aan. World Servants hanteert een leeftijdsgrens van 16-25 jaar.
Naar Bolivia is bewust gekozen voor een hoofdleider van World Servants. Dit om gebruik te maken van de expertise en om indien noodzakelijk moeilijke beslissingen te kunnen nemen zonder belast te zijn met voorkennis of rekening te moeten houden met verhoudingen na terugkeer in Nederland.

Verre Reizen worden structureel ingebed in ons jeugdwerk.
Op deze wijze willen we onze jeugd maximaal bij de kerk en het geloof betrekken.. Een Verre Reis fungeert als een stip aan de horizon, maar is geen eindpunt. Kortom: de Verre Reis past in een structuur waarbij zowel in de jaren voorafgaand aan de reis, als in de jaren daarna activiteiten voor onze jongeren ondernomen zullen worden met als motto’s: geloofsverdieping, diaconaat en ontspanning.
In de aanloop naar een Verre Reis kunnen al activiteiten worden ondernomen om geld in te zamelen voor deze reis, en wellicht voor andere projecten. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de stoeltjes op het TT circuit, en de koffiestand op de Zuidlaardermarkt. Op die manier wordt het jaar voorafgaand aan de Verre Reis iets minder intensief en/of kan de eigen bijdrage van de jongeren die meegaan worden beperkt.

De organisatie van de Verre Reis en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid berust bij de Stuurgroep. Na afloop van de Verre Reis is de CJR verantwoordelijk voor vervolgactiviteiten.
Een belangrijke overweging hierbij is dat de organisatie van de Verre Reis zeer veel inspanningen vraagt. Dat vraagt een projectmatige aanpak die niet goed past in, en niet ten koste mag gaan van, het reguliere werk van de CJR. Reguliere en Verre-Reis-activiteiten worden uiteraard wel op elkaar afgestemd.

 De Stuurgroep rapporteert aan de Smalle Kerkenraad.
De Stuurgroep rapporteert direct aan de Smalle kerkenraad. Hierdoor kunnen, indien nodig, snel besluiten worden genomen. Een Verre Reis heeft mogelijk belangrijke externe uitstraling. Dat kan gemakkelijker verlopen via de Smalle Kerkenraad, dan wanneer de CJR een tussenschakel vormt. De communicatie tussen CJR en de Stuurgroep wordt geborgd door vanuit de CJR een Jeugdouderling en een Jeugddiaken naar de Stuurgroep af te vaardigen.

Het jongerenwerk stopt niet met een Verre Reis.
De CJR neemt de verantwoordelijkheid voor de groep jongeren van de Stuurgroep over na thuiskomst en zorgt, samen met de stafleden, voor een programma voor de follow up.. Doel is de deelnemende jongeren (en anderen) een plaats bieden in het reguliere jeugd- en kerkenwerk en hen te behouden voor onze gemeente.
Een Verre Reis maakt grote indruk op onze jongeren en zet aan tot nadenken. Het is belangrijk dat na afloop van een dergelijke reis ruimte wordt geschapen en dat het gesprek wordt gezocht; dit is in de eerste plaats een taak voor de jeugdouderling. Stafleden spelen hier mede een belangrijke rol. Zij hebben intensief met de jongeren opgetrokken en veel met hen meegemaakt.
De groepsvorming tijdens de reis is een belangrijk middel waardoor zoveel mogelijk jongeren bereikt kunnen worden voor vervolgactiviteiten. Daarbij dient aandacht te worden gegeven waardoor het geen exclusieve groep wordt.

Corvee Zambia

Corvee

Corvee Zambia

Eten

Kinderwerk Zambia

Kinderwerk

© 2017 World Servants Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.